Firefox-a nu-a ndjyan-a qo-e tyon-c lo-a chaq-f ntykweq-a nten-c
¡Sten-c yqwi-g!

Sqwa-c yaq-e chaq-f tjen-h Firefox-a tkwoa-e lo-a chaq-f

Ksaq-h chen-h qo tjen-h chen-h qin-e nten tqoa-g ndiyoa-h qo-a ta-a tqoa-g ndyu-a lyo-g:

Mozilla Firefox nu-a rqan-e qo-e Chaq-f tnya-a nu-a ndqen-a lqjwea-a

Firefox nu-a mbloa-e ke-g se-a nyqa-i tya-c ran-f Mozilla, skoa-a nten-c nu-a ntsqwi-a te-a nywoa-f te-a chaliyu-g sqwoa-i nykoa-c tnya-f chaq-f ka-a loa-e lo-a nygoa-a sqen-a koa-c sten-c nten-c lqo-e internet-e, qo-e nu-a ndyka-a te-c sten-c.

¿Qne-c chaq-f qin-a ran-f a-a?

Qne-a xqan-g lo-a stoa-a sqen-a nu-a ndqen-a chaq-f tyqan-a ndygoa-a son-c qin-a nu-a nydka-a te-c tjen-c tkwoa-e lo-a chaq-f
Kloa-e Mozilla-a kqchen-a jyaq-a xiya-i