Firefox jiin tu'un ñuu savi kuaiyo da ñuu
¡Nayonika!

Chinei saa koo Firefox jiin kuaiyo da tu´un

Xituvimaja nuu kaa nántu´un ne jíka:

Mozilla Firefox tu´un ñuu savi yucuhitɨ.

Firefox nsá´a Mozilla, iin ñuu ñu´un ké´io saa koo kaa nántu´un ne jika, nuu kuaiyo daa no´o.

¿Nas? teso’o ya´a?

Chu´un sivɨnu jee nayonika
Niko nuu Mozilla-México