Firefox nuu da'an xii
¡Ki'i tna'u!

Chindee u nachutna'a Fireflox

Daya'u ña nuu ñunu internet:

Mozilla Firefox nuu da'an davi Tensio'o.

Firefox nikidava'a Mozilla, in nsidaa taka kidachuun tna'a sa'a kununa Web, kunde'e te ki'i nsidaa na.

¿A kuni kundaa ini u?

Dachitu tutu te ki'itna'u
Naxikokuin nuu Mozilla-México