Firefox ta bats'i k'opetik
¡Kolta aba!

Koltao-aba ta sjelubtasel ta bats'i k'op ti Firefox

Ak'o ta na'el ta tsobom-bailetik:

Mozilla Firefox ta bats'i k'op

Firefox ja' spasoj Mozilla, jun jkoltavanejetik ta sp'ejel balumil komon yabtelanel ti web sventa jamluk, xchi'uk buchu'uk no'ox xu' stunes yu'un ja' sventa jtekelaltik.

¿Mi labal sba chava'i?

Nojeso ti vun sventa xu' jk'opon jbatik
Sutan ta Mozilla-Mexico